Akceptuję REGULAMIN DOŁADOWANIA GKM - SERWIS INTERNETOWY i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.

Stosownie do przepisów o ochronie danych osobowych Komunikacja Miejska Spółka z o.o. w Głogowie informuje, iż:

  1. Administratorem podanych danych osobowych jest Komunikacja Miejska Spółka z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Transportowa 3, 67-300 Głogów, Inspektorem ochrony danych w Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. jest Tomasz Wadas; e-mail: iodo@nsi.net.pl; telefon: 76 835 88 01;
  2. Podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych udostępnianych na stronie serwisu internetowego, w szczególności w zakresie niezbędnym do zapobiegania oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw, a także identyfikacji Płatnika w zakresie wynikającym z przepisów prawa (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) – art.18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
  3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy doładowania Głogowskiej Karty Miejskiej przez serwis internetowy.
  4. Klient posiada prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  5. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
  6. Zebrane dane będą przetwarzane do chwili zakończenia korzystania z usług doładowania Głogowskiej Karty Miejskiej przez Internet, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. Zakończenie korzystania z usług następuje poprzez złożenie na adres KM oświadczenia o rezygnacji z korzystania.
  7. Podane przez Klienta dane osobowe nie będą przetwarzane poza wskazanym wyżej celem, z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania dane osobowe obejmujące adres email, będą udostępniane dostawcy usług płatniczych PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu. Poza tym odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  8. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej